Noteikumi

Privātā pirmsskola „Cipatiņa”
Reģ.nr. 40103469655, www.bernudarzscipatina.lv
Ulbrokas iela 12/-7; filiāle Ilūkstes ielā 30A Rīga, LV 1021,
tālr. +37129684803

 


APSTIPRINA

D. Māsēna

Privātās pirmsskolas “CIPATIŅA” valdes locekle

 

 

 

02.09.2020 PAM/03-ikārt

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 


Izdoti saskaņā Izglītības likuma 54.panta 2. punktu, 55. panta 8. punktu.

Vispārējās izglītības likuma 10.panta otro punktu.

Bērnu tiesību aizsardzības likumu.

Ministru kabineta 24.11.2009.noteikumu Nr.1338„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.,5. un 6. punktu.

Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs.”

MK 27.12.2002. noteikumiem Nr.596 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” un citu normatīvo dokumentu prasībām;

Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.”

Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.”

Iestādes Nolikums

 

 

 

 


1.Vispārīgie jautājumi

 


1.1 Privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Cipatiņa” (turpmāk tekstā - iestāde) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo (turpmāk tekstā – bērnu) drošība Iestādē, bērnu uzvedības noteikumus, kā arī noteikumus par rīcību ārkārtas situācijās.

1.2 Šo noteikumu ievērošana ir obligāta visām personām, kuras atrodas Iestādē vai tās teritorijā un savas kompetences ietvaros jāatbild par to ievērošanu.

 


2. Vecāku un viņu bērnu tiesības

 
Iegūt pirmsskolas izglītību atbilstoši valsts normatīvajiem dokumentiem un licencētajai izglītības programmai;
Izglītošanas procesā izmantot Iestādes telpas un mācību līdzekļus;
Saņemt informāciju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar izglītošanos;
Uzturēties dzīvībai un veselībai drošos apstākļos Iestādē un tās organizētajos pasākumos, būt aizsargātiem no fiziskās, emocionālās un psihiskās vardarbības un ekspluatācijas;
Tiesības uz konfidencionalitāti jebkāda veida informācijai par izglītojamo, izņemot likumos noteiktajos gadījumos.
Saņemt informāciju par bērna attīstību, ēdināšanu;
Saņemt informāciju par bērna uzturēšanas maksas aprēķina kārtību un apjomu;
2.8 Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai, vēršoties pie grupas audzinātājām un Iestādes vadītājas;

2.9 Bez izmaiņām maksāt par bērna uzturēšanos Iestādē, ja Dibinātājs nav noteicis citu kārtību, bērnu atvest (ievērojot dienas režīmu un iepriekš saskaņojot ar grupas skolotāju) un aizvest mājās viņiem izdevīgā laikā.

2.10 Neskaidrību, domstarpību vai problēmu gadījumos vērsties pie Iestādes administrācijas.

 


3. Bērnu uzvedības noteikumi

 

Bērnu pienākumi ir:

3.1 mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai,

3.2. ievērot šos noteikumus;

3.3. ievērot drošības noteikumus un instrukcijas;

3.4. neiziet no grupas telpām bez pieaugušo pavadības;

3.5. neienest iestādē viegli uzliesmojošas vielas, asus priekšmetus, pārtikas produktus;

3.6. ar cieņu izturēties pret saviem vienaudžiem un pieaugušajiem;

3.7. ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus gan izglītības iestādē, gan tās teritorijā, gan ārpus tās;

3.8. saudzīgi izturēties pret izglītības iestādes īpašumu un apkārtējo vidi;

3.9. izpildīt pedagogu prasības;

3.10. neveikt jebkādas darbības, kas var kaitēt pašam bērnam vai citiem bērniem, iestādes darbiniekiem, apmeklētājiem, iestādes mantiskajām vērtībām un visādi citādi, kas neatbilst Izglītības likumā un citās tiesību normās noteiktajiem uzvedības priekšrakstiem. Košana, grūšana, sišana citiem berniem tiek uzskatīta par vardarbību. Iestāde atkārtotas vardarbības gadījumā ir tiesīga lauzt līgumu.

3.11. emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu savai drošībai gadījumos nepiekrist draudu izraisītāja rīcībai, nekavējoties saukt palīgā pieaugušos: izglītības iestādes pedagogus vai jebkuru izglītības iestādes darbinieku, laicīgi lūgt palīdzību vecākiem.

3.12. Šo kārtību nosaka iekšējās kārtības noteikumu pielikums Nr.3

 


4. Iesniedzamās ziņas bērnam, iestājoties izglītības iestādē, un vecāku līdzdarbība, pienākumi

 
4.1. Uzņemot bērnu izglītības iestādē, tiek saņemtas šādi dokumenti un ziņas:

4.1.1 medicīniskā karte (forma 026/u) un ārsta slēdzins, ka Bērns drīkst apmeklēt Izglītības iestādi;

profilaktiskās potēšanas karte (veidlapa Nr. 063/u)

4.1.2 bērna dzimšanas apliecības kopija;

4.1.3 kontaktinformācija, informācija par dzīvesvietu, informācija par bērna individuālajām īpašībām – ēšanu, izmaiņām veselības stāvoklī un tml.,

4.2 Izglītības iestādes pienākums ir aktualizēt ziņas, ja notikušas izmaiņas.

4.3. Vecāku līdzdarbība izglītības procesā tiek īstenota, iestādei veicot šādas darbības:

4.3.1 izvietojot aktuālo informāciju vecāku informācijas stendā;

4.3.2 informējot bērna vecākus par bērnam nepieciešamo laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem, kas nepieciešami izglītības procesam;

4.3.3. iepazīstinot ar informāciju bērna vecākus, ka iestādē un tās teritorijā fotografētais, filmētais materiāls vai kā citādi ievāktā informācija nedrīkst tikt publiskota trešajām personām attiecībā uz citiem bērniem vai pieaugušajiem, lai citu personu dati (attēli, video u.tml. ar citām personām) bez viņu piekrišanas netiktu izpausti, ievietoti interneta vietnēs vai kā citādi publiskoti trešajām personām. Šo kārtību noska iekšējās kārtības noteikumu pielikums Nr.2

4.3.4 sniedzot skaidrojumu vecākiem, ka ar cieņu un toleranci ir nepieciešams izturēties pret iestādes darbiniekiem, lai vecāki to izskaidrotu bērniem, sekmējot to, lai bērnam veidotos pozitīva un pieklājīga attieksme pret apkārtējiem - bērniem un pieaugušajiem. Tādējādi aizliedzot iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus un iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties;

4.3.4 informējot bērna vecākus, ka pret iestādes mantu un teritoriju ir nepieciešams izturēties saudzīgi, mācot to arī bērnam;

4.3.5 informējot, ka par lietām, ko bērns atnes no mājām uz pirmsskolas grupu atbildību nes vecāki. Vecāki uzņemas atbildību par rotaslietām, ko nēsā bērns pirmsskolas iestādē;

4.3.6 informējot, ka ikdienā atļauts ienest pirmsskolas grupā grāmatas, galda spēles un mīļmantiņu atpūtas laikam;

4.3.7 paskaidrojot, ka aizliegts iestādē un tās teritorijā ienest, lietot, iegādāties un realizēt alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus;

4.3.8 aizliedzot bez saskaņošanas ar Iestādes vadību mājdzīvnieku (piemēram, suņu) atrašanos iestādes teritorijā;

4.3.9 veicinot bērnu vecāku piedalīšanos iestādes organizētajos pasākumos;

4.3.10 informējot, ka ir iespēja bērna vecākiem piedalīties grupas vecāku sapulcēs.

4.4 vecāku pienākumi:

4.4.1 . pēc bērna uzņemšanas slēgt Līgumu ar Iestādi, atbilstoši Dibinātāja noteiktajai formai;

4.4.2 neizpaust durvju kodu , kas tiek izsūtīts vecākiem, kad bērns tiek uzņemts Iestādē, nepiederošām personām. Nepieļaut, ka bērni izmanto durvju kodu . Vecāks atbild par zaudējumiem, kas radušies viņa neatļautas rīcības rezultātā;

4.4.3 neizmantot un neizpaust viņam uzticētos vai citādā veidā iegūtos citu bērnu, vecāku un darbinieku noslēpumus, personu datus; norādīt personas, kurām ir tiesības izņemt bērnu no Iestādes.

4.4.4 Savlaicīgi paziņot grupas skolotājai, ja bērnu no Iestādes izņems cita persona.

4.4.5 iepazīties ar Iekšējās kārtības noteikumiem, ievērot tos;

4.4.6 bērnu uz Iestādi vest tīru, kārtīgu. Apģērbam un apaviem (sandales, kurpes ar nelielu papēdīti un siksniņām) jābūt ērtiem, atbilstošiem bērna augumam un laika apstākļiem. Rudens, ziemas sezonā nodrošināt ar maiņas apģērbu (cimdiem, zeķēm, biksēm), lai bērns varētu uzturēties svaigā gaišā un brīvi kustēties. Par bērna apģērbu, apaviem grupā informē grupas skolotājas;

4.4.7 bērnus, kuri nelieto podiņu, nodrošināt ar autiņbiksītēm un maināmu veļu, mitrajām salvetēm;

4.4.8 raudzīties, lai bērna rotaslietas (auskari, piekariņi, gredzentiņi) nebūtu asi un neapdraudētu viņa un citu bērnu drošību;

4.4.9 informēt grupas skolotājas par bērna veselības stāvokli pēc slimošanas vai traumas, ja bērnam piemērojamas īpašas prasības;

4.4.10 informēt grupas skolotājas, ja no rīta bērna pašsajūta, garastāvoklis vai uzvedība radījusi bažas;

4.4.11 par vēlāku bērna ierašanos brīdināt grupas skolotājas;

4.4.12 piedalīties un atbalstīt Iestādes organizēto Ziemassvētku pasākumu. Apmeklējot Iestādes pasākumus, kas notiek grupas telpās, izmantot maiņas apavus /čības, zeķes/;

4.4.13 respektēt /ievērot Iestādē noteiktā dienas režīma prasības;

4.4.14 piedalīties bērna adaptācijas periodā Iestādē;

4.4.15 bērna klātbūtnē nerisināt problēmjautājumus ar Iestādes darbiniekiem;

4.4.16 ievērot tīrību un kārtību Iestādē un tās teritorijā,

4.4.17 saudzīgi izturēties pret citu bērnu, vecāku, Iestādes mantu un mācīt to bērnam.

4.4.18 neļaut aiztikt un piesavināties bērnam nepiederošas lietas, priekšmetus u.c. Pievērst uzmanību svešām mantām, kuras bērns atnesis mājās, noskaidrot to piederību un atnest atpakaļ, nododot pēc piederības vai grupas darbiniekiem. Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;

4.4.19 ievērot noteikumus, kas nodrošina sava bērna un apkārtējo bērnu drošību, pārbaudīt, ko bērns ņem līdzi uz Iestādi, pārbaudīt arī apģērba kabatas;

4.4.20 neļaut bērnam ņemt līdzi asus, cietus, plīstošus ugunsnedrošus priekšmetus, rotaļlietas;

4.4.21. neļaut bērnam ņemt līdzi medikamentus, vitamīnus, dažādas tabletes;

4.4.22 kavējumu zīmes vecāki iesniedz atgriežoties. Ja kavējums ir līdz 3 dienām, tad attaisnojumu var pamatot vecāku izziņa, ja kavējums pārsniedz 3 dienas, nepieciešama ģimenes ārsta izziņa.

4.4.23 ziņot par bērna neierašanos vai ierašanos pēc prombūtnes, sūtot SMS vai Whatsapp līdz 23.00, un, vēlākais, līdz 7.30. Ja ziņa netiek saņemta, vai ir novēlota, vecākam jāapmaksā pasūtītā ēdināšana.

4.4.23 veikt maksājumus līdz rēķinā norādītajam datumam.

 

5. Darba dienas un drošības organizācija

 
5.1. Iestāde strādā piecas dienas nedēļā ( no pirmdienas līdz piektdienai ) no plkst.7.30-18.30.

5.2. Bērnu nedrīkst atvest uz pirmsskolas iestādi pirms 7.30 un atstāt iestādē pēc 18.30.

5.3. Bērns iestādē ierodas līdz brokastu laikam- 9.30, lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu un dalību aktivitātēs.

5.4. Bērna atrašanās laikā iestādē un iestādes teritorijā, ja nav vecāku vai cita likumiskā pārstāvja klātbūtnes, par viņa dzīvību un veselību atbild iestādes darbinieki. Bērna atrašanās laikā iestādē un iestādes teritorijā vecākiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem klātesot, par bērna dzīvību, veselību un rīcību iestādes darbinieki neatbild.

5.5. Bērna dzīvības un veselības nodrošināšanas nolūkā viņš skaitās pieņemts grupā tikai tad, kad vecāki personīgi nodevuši to skolotājam vai skolotāja palīgam- nedrīkst bērnu vienu atstāt ģērbtuvē vai ļaut skraidīt pa koridori.

5.6. Vakarā skolotājs vai skolotāja palīgs personīgi bērnu nodod vecākiem vai vecāku pilnvarotai personai.- atnākot vecākiem – atvadīties grupas telpā un doties ģērbties- ļoti lūdzam pēc saģērbšanās atkārtoti nenākt atvadīties- tas dezorganizē palikušos bērnus, atrauj viņu uzmanību no rotaļām, un promejošais bērns jau ir āra apavos.

5.7. Aizliegts bērnus atdot iereibušām personām un personām līdz 18 gadu vecumam.

5.8. Nepieciešamības gadījumā, lai varētu bērnu uzticēt jaunākai personai par 18 gadiem, vecāki raksta iestādes vadītājai adresētu iesniegumu, kurā apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par bērna drošību, veselību un iespējamiem negadījumiem, kas var atgadīties ceļā uz mājām.

5.9. Iestādes darbiniekiem obligāti jāievēro darba dienas organizācija. Pastaigas, spēles, bērnu ēdināšana, dienas miegs notiek pēc grupas bērnu vecumam atbilstošas dienas organizācijas kārtības.

5.10.Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta apliecību un informē Iestādes vadītāju par savu ierašanās mērķi.

5.11.Rūpēties par Iestades fizisko vidi – telpām un to iekārtojumu, apkārtni ( lūdzam neļaut bērnam daudzkārtīgi slēgt gaismas, tualetes telpā atrasties kopā ar bērnu, aizejot izslēgt gaismas tualetes telpā);
5.12. Iestādes audzinātājas reģistrē katra bērna apmeklējuma laikus un dienas atsevišķā mēneša kalendārā.

5.13.Iestāde nodrošina bērniem trīsreizēju ēdināšanu- noslēgts līgums ar SIA Atvars RG.

5.14.Iestāde nodrošina dienas režīmu ar pastaigām svaigā gaisā (līdz -10C) un diendusu.

5.15. Iestāde ir tiesīga neuzņemt bērnus ar infekcijas slimības pazīmēm (caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,5C) temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā- miegainība un atteikšanās ēst, raudulība, paātrināta elpošana). Šo kartību iestādē nosaka iekšējas kārtības noteikumu pielikums Nr.1

 


6. Darbinieku pienākumi un tiesības

 
6.1 Iestādi vada vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

6.2 Iestādes vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Fizisko personu datu apstrādes likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un citi spēkā esošie normatīvie akti. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

6.3 Iestādes darbiniekus pieņem un atbrīvo iestādes Vadītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

6.4 Vadītājs un Iestādes dibinātajs ir tiesīgs deleģēt konkrētu uzdevumu veikšanu pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem.

6.5 Iestādes pedagogu un darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Darba likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.

6.6 Pedagogu tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

6.7 Iestādes vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda ar Iestādes dibinātāja rīkojumu iecelts iestādes pedagogs.

6.8 Iestādes darbiniekiem ir aizliegts grupu telpās bērnu klātbūtnē lietot pārtiku un dzērienus, ko nav piegādājis SIA “Atvars RG”( izņēmums – tēja, kafija, ūdens). Aizliegts dot bērniem pārtikas produktus un dzērienus, kurus nav piegādājis SIA “Atvars RG””. Izņēmums – svētku pasākumi.

6.9. Iestādes darbiniekiem aizliegts patvaļīgi veikt izmaiņas dienas režīmā, to laikos.

6.10. Iestādes darbiniekiem bērnu diendusas laikā bez saskaņošanas ar Iestādes vadību nav atļauts atrasties ārpus Iestādes teritorijas.

6.11. Iestādes darbiniekiem ir tiesības saņemt sava darba vērtējuma skaidrojumu no Iestādes vadības.

7. Kārtība, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

7.1. Iestādes personāls iepazīstina vecākus ar Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem bērnam uzsākot dalību Iestādē;

7.2. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārrunāti pēc nepieciešamības;

 


Atzīt par spēku zaudējušiem Iekšējās kārtības noteikumus- izdotus Rīgā, 2017.gada 1.septembrī.

 

 

Pielikums Nr. 1

PPII „Cipatiņa” Iekšējās kārtības noteikumiem PAM/03-ikārt 02.09.2020

 


Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

 


1.Vispārīgie jautājumi

 


1.Noteikumi nosaka Privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „Cipatiņa” (turpmāk – izglītības iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk – kārtība).

2.Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.

3.Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.

2.Vecāku rīcība

 

2.Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:

2.1.zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;

2.2.gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;

2.3.citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums( konjuktīva apsārtusi un uztūkusi, acis sāp, asaro, strutaini vai gļotaini atdalījumi) ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;

2.4.vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;

2.5.ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5oC (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 o C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;

2.6.mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;

2.7.pedikulozes (utainības) pazīmes - pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;

2.8.kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);

2.9.enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes ˗ izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu;

2.10.skarlatīnas pazīmes – pēkšņi, stipri paaugstinās temperatūra( ap 39.0 C) , sāk sāpēt kakls un rodas rīšanas grūtības. Koši sarkana rīkle, balti aplikta mēle. No slimības otrās dienas sīki, samtveida izsitumi uz sejas, padusēs un cirkšņos;

2.11.cūciņu pazīmes – siekalu dziedzeru pietūkums vispirms vienā pusē, pēc 6 dienām parasti jau abpusējs. Sāpes rijot siekalas. Paaugstināta temperatūra, sāpes vēderā;

3.Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.

 


Ja bērns tiek izņemts no PPII”Cipatiņa” vai atstāts mājās ar kādu no infekcijas slimības pazīmēm, tad atsākt apmeklēt izglītības iestādi var tikai uzrādot ārsta zīmi neatkarīgi no neapmeklēto dienu skaita. Šajā gadījumā vecāku rakstītas attaisnojuma zīmes par 1-3 dienu periodu netiek pieņemtas un netiek uzskatītas par attaisnojumu.

 


4.Rīcība izglītības iestādē

 


4.1.Iestādes vadītāja kompetence

4.1.1.Iestādes vadītāja rīcība:

4.1.1.1.nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 2.punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;

4.1.1.2.ja pazīmes konstatētas izglītības iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu saslimšanu un bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna.

4.1.1.3.nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;

4.1.1.4.ja diviem vai vairākiem bērniem vai iestādes darbiniekiem parādījušās vienādas vai līdzīgas saslimšanas pazīmes, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.

4.1.1.5.informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 3.punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;

4.1.1.6.izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus.

 4.2.Darbinieku atbildība

4.2.1.Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm,” 2.punktā noteiktajām slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus izglītības iestādē.

4.2.2.Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 2.punktā norādītajām slimības pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju. Iestādes vadītājs nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem.

4.3.Profilaktiskie pasākumi iestādē:

4.3.1.Izglītības iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:

4.3.1.1.māca bērniem labas higienas pamatprincipus;

4.3.1.2.darbinieki kārtīgi nomazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt bērniem; 4.3.1.3.kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai bērniem izmanto individuāli marķētus dvieļus vai vienreizējās lietošanas papīra dvieļus, kurus izmet atkritumu tvertnē;

4.3.1.4.ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.

 4.3.2.Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:

 4.3.2.1.pēc ierašanās darbā;

4.3.2.2.ikreiz, kad tās ir redzami netīras;

4.3.2.3.pēc tualetes apmeklējuma;

4.3.2.4.pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;

4.3.2.5.pēc pieskāršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;

4.3.2.6.pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas;

4.3.2.7.pēc dzīvnieku glaudīšanas;

4.3.2.8.pēc netīra apģērba aizskaršanas;

4.3.2.9.pēc atkritumu savākšanas;

4.3.2.10.pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas;

4.3.2.11.darbadienas beigās;

4.3.2.12.jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu;

4.3.2.13.Bērns mazgā rokas:

4.3.2.14.pēc ierašanās iestādē;

4.3.2.15.ikreiz, kad tās ir redzami netīras;

4.3.2.16.pēc tualetes apmeklējuma;

4.3.2.17.pirms ēšanas;

4.3.2.18.pēc pieskaršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;

4.3.2.19.pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas;

4.3.2.20.pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;

4.3.2.21.pēc netīra apģērba aizskaršanas;

4.3.2.22.citos gadījumos, kad atbildīgais darbinieks uzskata to par nepieciešamu bērna veselībai

 4.4.Tīras vides nodrošināšana

 4.4.1.Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus.

4.4.2.Galvenokārt uzkopšanu izglītības iestāde veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus. Atsevišķos gadījumos izmanto dezinfekciju.

4.4.3.Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīra. Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim.

4.4.4.Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus tīra 2x nedēļa vai pēc vajadzības ar putekļsūcēju un mitro uzkopšanu.

4.4.5.Rotaļlietas regulāri kopj speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai nenodotu infekcijas no viena bērna otram. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā.

4.4.6.Virsmas, kurām regulāri pieskaras, piemēram, tualetes rokturi, durvju rokturi, gaismas slēdži un izlietnes krāni, tīra regulāri, arī dezinficē (īpaši, ja iestādē konstatēta grupveida saslimšana vai, piem., gripas epidēmijas laikā);

4.4.7.Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu masām), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdus un vienreizējas lietošanas priekšautus. Tīrīšanai izmanto vienreizlietojamas lupatiņas, pēc lietošanas tās izmet.

4.4.8.Lai izvairītos no baktēriju pārnešanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, guļamistabās, tualetēs un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tas ir marķēts.

4.4.9.Izmantojot daudzreiz lietojamās lupatiņas, tās katru dienu mazgā.

 4.5.Tualete, podiņi, autiņbiksīšu nomaiņa

 4.5.1.Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodus, durvju rokturus, ūdens krānus un tualetes poda ūdens pogas dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā.

4.5.2.Mazus bērnus uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā.

4.5.3.Tualetes telpās nodrošina tualetes papīru.

4.5.4.Roku mazgāšanas izlietnes ir bērna augumam piemērotā augstumā.

4.5.5.Bērniem neļauj spēlēties ar rotaļlietām tualetes telpās.

4.5.6.Individuāli lietojamos krēmus un ziedes marķē ar bērna vārdu un tos neizmanto citiem bērniem.

 

 


Pielikums Nr. 2

PPII „Cipatiņa” Iekšējās kārtības noteikumiem PAM/03-ikārt 02.09.2020

 


Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība

 


Šī kārtība nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību PPII „Cipatiņa” (turpmāk – Iestāde) un ir saistoša Iestādes darbiniekiem, nepilngadīgo audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem - vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – audzēkņu vecāki) un trešajām personām, kas vēlas veikt minētās darbības Iestādē.

1.Iestādes darbiniekiem atļauts veikt audzēkņu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar audzēkņu vecākiem:

1.1.ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa – nodarbības, pasākuma – analīzei,

1.2. saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.punktu: 1.2.1.ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem – fotoizstādes, mājas lapas, iekšējās avīzes, dokumentu (gadagrāmatas, grupas portfolio u.c.) noformēšanai.

2.Iestādes darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus, saskaņojot ar Iestādes vadītāju un audzēkņu vecākiem, studiju vai zinātniskiem pētījumiem.

3.Audzēkņu vecākiem atļauts veikt audzēkņu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus grupu vai Iestādes pasākumos, saskaņojot to ar grupas skolotāju vai Iestādes vadītāju:

3.1.personiskām vajadzībām,

3.2.grupas vajadzībām, ja vecāki par to vienojušies vecāku sapulcē.

4.Citām personām atļauts veikt audzēkņu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus preses un masu mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar vadītāja atļauju un rakstisku audzēkņu vecāku piekrišanu. Audzēkņu vecāki tiek informēti par filmēšanas nolūku un tās veicēju.

5.Audzēkņu personu fotogrāfiju izmantošana bez audzēkņu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu vai citiem datiem Iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā, publiska to izmantošana Iestādes telpās vai citādi, uzskatāma par ilustratīvi māksliniecisku mērķi un pieļaujama bez atsevišķas saskaņošanas ar audzēkņu vecākiem, ja uzsākot apmeklēt iestādi , audzēkņa vecāki grupas skolotājai ir snieguši rakstisku piekrišanu apliecinājuma veidā ( skat.pielikums 2.1.) un ir skaidrs šo fotogrāfiju izmantošanas mērķis.

6.Audzēkņa personas fotogrāfijas publicēšanai vai izvietošanai iestādes telpās ar vārdu un uzvārdu (piemēram, uzslava par īpašiem sasniegumiem) pieļaujama ar audzēkņa vecāku piekrišanu.

7. Aizliegts fotografēt audzēkņus neestētiskās pozās, pazemojošās situācijās, neapģērbtus.

8.Iestādes darbiniekiem nav atļauts ievietot audzēkņu fotogrāfijas sociālajos tīklos.

9.Iestādes mājas lapas administrēšanu veic ar vadītāja rīkojumu nozīmēts(-i) Iestādes darbinieks(-i), kurš(-i) atbild par fotogrāfiju ievietošanas atbilstību šiem noteikumiem.

10.Ar šo kārtību audzēkņu likumiskie pārstāvji (vecāki vai aizbildņi) tiek iepazīstināti audzēknim iestājoties Iestādē un katra mācību gada sākumā.

 

 

 


Pielikums Nr. 3

PPII „Cipatiņa” Iekšējās kārtības noteikumiem PAM/03-ikārt 02.09.2020

 

 

 

Drošības noteikumi pirmsskolā

 


1. Izglītojamos (turpmāk - bērnus) pirmsskolā ieved likumiskais pārstāvis (turpmāk - vecāki) vai pilnvarota persona ne jaunāka par 13 gadiem, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Par šī noteikuma ievērošanu un pilnvarojuma dokumentu noformēšanu atbild vecāki.
2. Vecākiem, ievedot bērnus grupā, jāseko, lai bērns būtu vesels un tiktu ievērota higiēna.
3. Pirmsskolā grupas audzinātājs bērnu var nepieņemt un vecāku vai pilnvarotas personas pavadībā nosūtīt to pie ģimenes ārsta gadījumos, ja ir pamatotas aizdomas par bērna veselības stāvokli.
4. Ja bērns pirmsskolu neapmeklē slimības vai citu apstākļu dēļ, atsākot nodarbību apmeklējumu, vecākiem ir jāiesniedz ārsta zīme vai cits prombūtni pamatojošs dokuments.
5. Ja bērns nevar ierasties pirmsskolā, vecākiem par to jāinformē atbildīgais pedagogs un valdes locekle Dita Māsena.
6. Pirmsskolas telpas bērni drīkst atstāt tikai atbildīgā pedagoga vai tā palīga uzraudzībā.
7. Pirms došanās uz rotaļu laukuma teritoriju, atbildīgais pedagogs vai tā palīgs pārliecinās vai tur neatrodas bērnu dzīvībai un veselībai bīstami priekšmeti vai radušies kādi ārkārtēji apstākļi.
8. Pastaigas laikā atbildīgā persona atkarībā no apstākļiem nodrošina nepieciešamo drošības noteikumu ievērošanu.
9. Pirms došanās pastaigā atbildīgais pedagogs ar bērniem veic sarunu par pastaigas mērķi un pārrunā drošības noteikumus.
10. Ja pastaigas laikā notiek nelaimes gadījums, tad atbildīgais pedagogs:

10.1. cietušajam sniedz pirmo palīdzību, ja ir apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā;
10.2. ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizē cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;
10.3. par nelaimes gadījumu nekavējoties informē izglītības iestādes vadību un cietušā Vecākus;
11. Ārkārtas situācijās zvana glābšanas dienestam pa tālr. 112.