Noteikumi

APSTIPRINA SIA „Cipatiņa"

Dibinātājs Dita Māsēna
Rīgā, 2017. gada 1.septembrī

PPII „Cipatiņa”

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

I Vispārīgie noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem un apmeklētājiem.

Iekšējās kārtības noteikumi ir iekšējs normatīvs dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā:

 1. Vispārējās izglītības likumu;
 2. Bērnu tiesību aizsardzības likumu;
 3. Darba likumu;
 4. Civillikumu;
 5. Darba aizsardzības likumu;
 6. MK 2012. gada 31. jūlija noteikumiem Nr. 533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”;
 7. MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”;
 8. MK 01.02.2011. noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”;
 9. MK 27.12.2002. noteikumiem Nr. 596 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” un citu normatīvo dokumentu prasībām;
 10. Ministru kabineta 17.02.2004. Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”;
 11. PPII Cipatiņa izglītības iestādes nolikumu;
 12. Bērnu personas datu aizsardzības kārtības iekšējiem noteikumiem;

 

II Noteikumi nosaka

 1. izglītojamo (turpmāk bērni), viņu vecāku (personas, kas viņus aizvieto, turpmāk - vecāki), rīcību Iestādē un tās organizētajos pasākumos;
 2. bērnu un viņu vecāku tiesības un pienākumus;
 3. izglītības procesa organizāciju;
 4. atbildību par noteikumu neievērošanu;
 5. šie noteikumi attiecas uz visiem PPII Cipatiņa darbiniekiem, izglītojamiem (bērniem), viņu vecākiem (personas, kas viņus aizvieto) un to ievērošana ir obligāta.

 

III Darba dienas un drošības organizācija

 1. Iestāde strādā piecas dienas nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai) no plkst. 7.30 - 18.30.
 2. Bērnu nedrīkst atvest uz pirmsskolas iestādi pirms 7.30 un atstāt iestādē pēc 18.30.
 3. Bērns iestādē ierodas līdz brokastu laikam - 9.30, lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu un dalību aktivitātēs.
 4. Bērna atrašanās laikā iestādē par viņa dzīvību un veselību atbild iestādes darbinieki.
 5. Bērna dzīvības un veselības nodrošināšanas nolūkā viņš skaitās pieņemts grupā tikai tad, kad vecāki personīgi nodevuši to skolotājam vai skolotāja palīgam - nedrīkst bērnu vienu atstāt ģērbtuvē.
 6. Vakarā skolotājs vai skolotāja palīgs personīgi bērnu nodod vecākiem vai vecāku pilnvarotai personai. Atnākot vecākiem, atvadīties grupas telpā un doties ģērbties. Ļoti lūdzam pēc saģērbšanās atkārtoti nenākt atvadīties - tas dezorganizē palikušos bērnus, atrauj viņu uzmanību no rotaļām un promejošais bērns jau ir āra apavos.
 7. Aizliegts bērnus atdot iereibušām personām un personām līdz 18 gadu vecumam.
 8. Nepieciešamības gadījumā, lai varētu bērnu uzticēt jaunākai personai par 18 gadiem, vecāki raksta iestādes vadītājai adresētu iesniegumu, kurā apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par bērna drošību, veselību un iespējamiem negadījumiem, kas var atgadīties ceļā uz mājām.
 9. Iestādes darbiniekiem obligāti jāievēro darba dienas organizācija. Pastaigas, spēles, bērnu ēdināšana, dienas miegs notiek pēc grupas bērnu vecumam atbilstošas dienas organizācijas kārtības.
 10. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta apliecību un informē Iestādes vadītāju par savu ierašanās mērķi.
 11. Rūpēties par Centra fizisko vidi – telpām un to iekārtojumu, apkārtni (lūdzam neļaut bērnam daudzkārtīgi slēgt gaismas, tualetes telpā atrasties kopā ar bērnu, aizejot izslēgt gaismas tualetes telpā un aizvērt drošības aizbīdni).
 12. Iestādes audzinātājas reģistrē katra bērna apmeklējuma laikus un dienas atsevišķā mēneša kalendārā.
 13. Iestāde nodrošina bērniem ēdināšanu - noslēgts līgums ar IK "Atvars".
 14. Iestāde nodrošina dienas režīmu ar pastaigām svaigā gaisā (līdz -10C) un diendusu.
 15. Iestāde ir tiesīga neuzņemt bērnus ar infekcijas slimības pazīmēm (caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,5C) temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā - miegainība un atteikšanās ēst, raudulība, paātrināta elpošana).


IV Vecāku un viņu bērnu tiesības

 1. iepazīties ar Iestādes normatīvajiem dokumentiem;
 2. saņemt no audzinātājām savlaicīgu informāciju par bērna apmācības procesa organizāciju, Iestādes darbību un jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un attīstību;
 3. saņemt informāciju par bērna attīstību, ēdināšanu;
 4. saņemt informāciju par bērna uzturēšanas maksas aprēķina kārtību un apjomu;
 5. izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai, vēršoties pie grupas audzinātājām un Iestādes vadītājas;
 6. bez izmaiņām maksāt par bērna uzturēšanos Iestādē, ja Dibinātājs nav noteicis citu kārtību, bērnu atvest (ievērojot dienas režīmu un iepriekš saskaņojot ar grupas skolotāju) un aizvest mājās viņiem izdevīgā laikā;
 7. neskaidrību, domstarpību vai problēmu gadījumos vērsties pie Iestādes administrācijas.


V Vecāku un viņu bērnu pienākumi

Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.

 1. Mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai;
 2. atbilstoši savam vecumam kopt sevi, sargāt un rūpēties par savu veselību, drošību;
 3. atbilstoši savam vecumam ievērot elementārās sadzīves un kulturālas uzvedības normas, kā arī savas grupas drošības un Iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem bērns viņam saprotami tiek iepazīstināts Iestādē un ģimenē;
 4. ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, ģimenes locekļiem, pieaugušajiem , darbiniekiem, vienaudžiem;
 5. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi.

 

Vecāku pienākumi

 1. pēc bērna uzņemšanas slēgt Līgumu ar Iestādi, atbilstoši Dibinātāja noteiktajai formai;
 2. sniegt precīzu informāciju par bērnu, savu dzīvesvietu, darba vietu un sakaru līdzekļiem. Izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai. Vecāki ir atbildīgi par Iestādei sniegtajām ziņām, informāciju;
 3. neizmantot un neizpaust viņam uzticētos vai citādā veidā iegūtos citu bērnu, vecāku un darbinieku noslēpumus, personu datus;
 4. norādīt personas, kurām ir tiesības izņemt bērnu no Iestādes. Savlaicīgi paziņot grupas skolotājai, ja bērnu no Iestādes izņems cita persona.
 5. iepazīties ar Iekšējās kārtības noteikumiem, ievērot tos;
 6. neizpaust durvju kodu, kuru paziņo grupas skolotājas, kad bērns tiek uzņemts Iestādē, nepiederošām personām. Nepieļaut, ka bērni izmanto durvju kodu. Vecāks atbild par zaudējumiem, kas radušies viņa neatļautas rīcības rezultātā;
 7. bērnu uz Iestādi vest tīru, kārtīgu. Apģērbam un apaviem (sandales, kurpes ar nelielu papēdīti un siksniņām) jābūt ērtiem, atbilstošiem bērna augumam un laika apstākļiem. Rudens, ziemas sezonā nodrošināt ar maiņas apģērbu (cimdiem, zeķēm, biksēm), lai bērns varētu uzturēties svaigā gaisā un brīvi kustēties. Par bērna apģērbu, apaviem grupā informē grupas skolotājas;
 8. bērnus, kuri nelieto podiņu, nodrošināt ar autiņbiksītēm un maināmu veļu, mitrajām salvetēm;
 9. raudzīties, lai bērna rotaslietas (auskari, piekariņi, gredzentiņi) nebūtu asi un neapdraudētu viņa un citu bērnu drošību;
 10. informēt grupas skolotājas par bērna veselības stāvokli pēc slimošanas vai traumas, ja bērnam piemērojamas īpašas prasības;
 11. informēt grupas skolotājas, ja no rīta bērna pašsajūta, garastāvoklis vai uzvedība radījusi bažas;
 12. par vēlāku bērna ierašanos brīdināt grupas skolotājas;
 13. piedalīties un atbalstīt Iestādes organizēto Ziemassvētku pasākumu. Apmeklējot Iestādes pasākumus, kas notiek grupas telpās, izmantot maiņas apavus, čības, zeķes;
 14. respektēt, ievērot Iestādē noteiktā dienas režīma prasības;
 15. piedalīties bērna adaptācijas periodā Iestādē;
 16. bērna klātbūtnē nerisināt problēmjautājumus ar Iestādes darbiniekiem;
 17. ievērot tīrību un kārtību Iestādē un tās teritorijā;
 18. saudzīgi izturēties pret citu bērnu, vecāku, Iestādes mantu un mācīt to bērnam;
 19. neļaut bez atļaujas aiztikt un piesavināties bērnam nepiederošas lietas, priekšmetus u.c. Pievērst uzmanību svešām mantām, kuras bērns atnesis mājās, noskaidrot to piederību un atgriezt, nododot pēc piederības vai grupas darbiniekiem. Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;
 20. ievērot noteikumus, kas nodrošina sava bērna un apkārtējo bērnu drošību, pārbaudīt, ko bērns ņem līdzi uz Iestādi, pārbaudīt arī apģērba kabatas;
 21. neļaut bērnam ņemt līdzi asus, cietus, plīstošus ugunsnedrošus priekšmetus, rotaļlietas;
 22. Vecāki pēc saviem ieskatiem var atļaut bērnam ņemt mīļmantiņu, krāsojamo grāmatu, grāmatu;
 23. neļaut bērnam ņemt līdzi medikamentus, vitamīnus, dažādas tabletes;
 24. kavējumu zīmes vecāki iesniedz atgriežoties. Ja kavējums ir līdz 3 dienām, tad attaisnojumu var pamatot vecāku izziņa, ja kavējums pārsniedz 3 dienas, nepieciešama ģimenes ārsta izziņa;
 25. Veikt maksājumus līdz tekošā mēneša 12. datumam pamatojoties uz saņemto rēķinu - adaptācijas periodā rēķins un samaksas termiņš tiek noteikts vienojoties ar Dibinātāju.


VI Kārtība, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

 1. Iestādes personāls iepazīstina vecākus ar Iest;ades iekšējās kārtības noteikumiem bērnam uzsākot dalību Iestādē;
 2. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārrunāti pēc nepieciešamības;
 3. Vecāki parakstās par iepazīšanos un noteikumu ievērošanu.